Monday, June 6, 2011     17:19
   
  << กลับไปหน้าหลัก
  ประกันที่แนะนำ
   
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   
 

     เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่

     -การประกันภัยทางรถยนต์
     -การประกันอัคคีภัย
     -การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
     -การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
     บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และ เมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุน ปี 2549 บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ 1,114.18 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ
จะต้องดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเท่ากับ 333.78 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 780.40ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต
     บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่รับประกันรถยนต์เป็นหลัก และเป็นบริษัทฯแรก ที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด  
 

ปี  2534

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

ปี 2535

ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารสินมั่นคงประกันภัย ถนนศรีนครินทร์
 

ปี 2537

จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
 

ปี 2538

     การร่วมทุนกับ Royal Insurance PLC ในปี 2538 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ Royal Insurance PLC. โดยเข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ต่อมา Royal Insurance PLC. ได้ควบรวมกับบริษัท Sun Alliance Insurance และเปลี่ยนชื่อเป็น Royal & Sun Alliance ในปี 2549 กลุ่ม Royal & Sun Alliance ครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด(ร้อยละ 13) ในธุรกิจ commercial line insurance ในประเทศอังกฤษ อีกทั้งมีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับที่ 3 ในธุรกิจประกันภัยส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษ มีเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,484 ล้านปอนด์ เทียบเป็นจำนวนเงิน 387,790 ล้านบาท มีเครือข่ายสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงงานทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณ 24,000 คน
     การร่วมทุนกันในครั้งนั้นเป็นการเอื้อธุรกิจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทาง Royal & Sun Alliance ได้ขยายตลาดการบริการสู่ประเทศไทย โดยอาศัยฐานและเครือข่ายทางธุรกิจอันแข็งแกร่งของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย ส่วนทางสินมั่นคงนั้นนอกจากจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยของ Royal & Sun Alliance ยังเป็นการขยายการดำเนินงานให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนั้น จึงเป็นการร่วมมือของสองบริษัทที่กอปรด้วยประวิติศาสตร์แห่งความสำเร็จอันยาวนานที่จะร่วมใจกันก้าวสู่เป้าหมายในศตวรรษหน้า
 

ปี 2540

     ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และสมาคม สหประชาชาติ ในฐานะที่นำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ มีการจัดวางโครงสร้างและแบบแผนในการพัฒนา บุคลากรที่ดี มีแนวทางในการบริหารและให้บริการที่ดี
 

ปี 2543

     ใช้ระบบ intranet เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เวบไซต์ www.smk.co.th ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อ กรมธรรม์และชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเป็นเจ้าแรกที่มีศูนย์ Call Center 1596 เบอร์เดียวทั่วไทย ที่ลูกค้าสามารถแจ้งได้ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ และการทำประกัน ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน อำเภอใด
 

ปี 2545

     เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันเวลาเดินทางถึงที่ เกิดเหตุภายใน 25 นาที ชื่อโครงการคือ SMK SPEED GUARANTEE 1 เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันมาตรฐานระยะเวลา ซ่อมและคุณภาพการซ่อมรถยนต์ ชื่อโครงการคือ SMK SPEED GUARANTEE 2 เพิ่มช่องทางให้อู่สามารถนำส่งข้อมูลการซ่อมรถยนต์ผ่านระบบ Internet Web Applicationนำระบบ Document Image Processing (DIP) และ กล้องดิจิตอล เข้ามาใช้ในงานสินไหม ในเขตกรุงเทพฯอย่างเต็มระบบ
 

ปี 2546

     เปิดตัวโครงการประกันอุบัติเหตุเอื้อสุขได้ทดลองและทดสอบโครงการ SMK SPEED GUARANTEE 1 และ 2 ตามสาขาภูมิภาคขยายการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสาขาภูมิภาค
 

ปี 2547

     ขยายตลาดในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การประกันภัยอิสรภาพได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทนขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ
 

ปี 2548

     ยกระดับมาตรฐานเวลาในทุกขั้นตอนของการให้บริการได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทนขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ
 

ปี 2549

     มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงคุณค่าของ Brand “มาเร็ว เคลมเร็ว ซ่อมเร็ว"เริ่มทดลองทำตลาดผ่านช่องทาง Telemarketing โดยเริ่มจาก การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองจากสถานที่เดิมซึ่งเป็นอาคารเช่า มาไว้ที่อาคารสาขาเทพารักษ์ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างบนพื้นที่ทรัพย์สินของบริษัทฯเอง
 

ปี 2550

    เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ประกัน 3 คุ้ม และ ประกันตามใจเริ่มพัฒนาระบบ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อจะได้เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด
 

ปี 2551

     ขยายตลาดประกันภัยมะเร็ง โดยกรมธรรม์ของบริษัทฯมีจุดเด่นที่บริษัทฯให้ควาคุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติ จนถึงอายุ 65 ปี และหากเลือกทำประกันแบบครอบครัว บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1 – 22 ปีที่ยังไม่ได้สมรสฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรขยายการบริการด้านสินไหมควบคู่การขยายตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ไปยังห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์ท
 

ปี 2552

     บริษัทฯเป็น 1 ใน 15 สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นสถาบันจัดอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อรองรับและพัฒนายกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย โดยบริษัทฯได้จัดอบรมตัวแทนของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 55 ครั้ง ทั่วประเทศ มีตัวแทนผ่านการอบรมและได้รับการรับรองผ่านการอบรมจากบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 2,292 คน
 

ปี 2553

     บริษัทฯได้ดำเนินการตามนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานภาคของบริษัทฯทั้ง 4 สำนักงานภาคร่วมกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯใน แต่ละภาคจัดทำกิจกรรมดูแลสังคมในปี 2553 ตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง บริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเดือน ตุลาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยมอบผ่านทางครอบครัวข่าว 3 (ไทยทีวีสีช่อง 3) และ มีคุณสรยุทธ์ สุทัศนจินดา พิธีกรชื่อดังทางช่อง 3 เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

   
   

Contact Us

สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย พีพีวาย อินชัวร์
433 พัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์ติดต่อ :
094-6252995
082-5546542
081-6277117

แฟกซ์ : 02-7221769

เลขที่ใบอนุญาต : 5604010062


PPYINSURE

Follow Us

Email

ppyinsure@gmail.com